Nondiscrimination Statement

Discrimination is Against the Law

Montgomery Hospice complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, sexual orientation or sex.  Montgomery Hospice does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, sexual orientation or sex.

Montgomery Hospice:

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

        ○ Qualified sign language interpreters

        ○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

           ○ Qualified interpreters

           ○ Information written in other languages

If you need these services, contact Montgomery Hospice.

If you believe that Montgomery Hospice has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, sexual orientation or sex, you can file a grievance with: Civil Rights Coordinator, 1355 Piccard Drive, Suite 100 Rockville MD 20850, (301)921-4400, FAX: (301)921-4433. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Template provided by U.S. Department of Health and Human Services.

 

Amharic
ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-844-651-4984.

Arabic

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-301-921-4400 (رقم هاتف الصم والبكم:

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1(844)651-4984。

French

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-844-651-4984.

French Creole (Haitian Creole)

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-301-921-4400.

Gujarati

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-301-921-4400. 

Ibo

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-301-921-4400.

Korean

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1(844)651-4984.  

Kru (Bassa)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-301-921-4400

Persian (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-301-921-4400  تماس بگیرید.

Portuguese

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-301-921-4400.

Russian

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-844-651-4984.  

Spanish

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1(844)651-4984.

Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-844-651-4984 .

Urdu

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-301-921-4400.

Vietnamese

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số  1(844)651-4984.

Yoruba

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-301-921-4400. 

 

 

(Call 24 hours a day, 7 days a week)

I want to make a difference for those living with serious illness & loss in Montgomery County.

Sign up to receive our educational articles and upcoming event information.